Úvod
 Služby zadavatelům
 Konzultace a poradenství
 Audit veřejných zakázek
 Naši klienti
 Semináře, školení
 Služby dodavatelům
 Pomoc při přípravě nabídky
 Právní poradenství
 Naši klienti
 Kontakt
 
 

Audit veřejných zakázek

Audit veřejných zakázek zahrnuje komplexní kontrolu dokumentace veřejné zakázky, včetně zadávacích podkladů, veškerých úkonů zadavatele, nabídek účastníků, řešení námitek atd. Nedostatky zjištěné v dokumentaci veřejné zakázky jsou v rámci auditu, je-li to možné, odstraněny (např. kompletace podkladů, úprava textu zápisu apod.). O výsledku auditu se předkládá zadavateli interní písemná zpráva s podrobným uvedením zjištěného stavu, výčtem závad a návrhy na opatření.

Provedením auditu se výrazně snižuje počet závad zjišťovaný kontrolními orgány a výsledek auditu poskytne vedoucím pracovníkům odpovědným za oblast veřejných zakázek objektivní přehled o stavu této oblasti.

V rámci auditorských služeb zpracováváme též stanoviska, námitky a vyjádření ke kontrolním zprávám z kontrolních akcí provedených u zadavatele resortními orgány, Nejvyšším kontrolním úřadem a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Cena

1 200,- až 1 500,- Kč/hod. podle způsobu spolupráce (dlouhodobá, jednorázová apod.) a rozsahu auditu požadovaném zadavatelem.

JUDr. Ladislav Renč - ELER  2020